Commands

tar

  • tar -zxvf
  • tar -Jxvf filename.tar.xz
  • tar -Zxvf filename.tar.zip

curl使用

软链接和硬链接的区别

  • 软链接指向同一文件名的地址
  • 硬链接指向文件内容块的地址
  • 删除文件后软链接失效,硬链接依然有文件

du

df